Misiôna sy Fitoriana ny Filazantsara

Ny fanirahan’ny Tompo ny Fiangonana dia ny mba hahafeno mpianatra azy izay mpanao mpianatr’i Kristy ihany koa (1 Korintiana 1,10-10; 4:17; Galatiana 1: 2, Filipiana 1: 1, Kolosiana 2: 1-2, Titosy 1: 5, Hebreo 13: 7,17, 1Petera 5: 1-5).

Tena fototry ny fanatanterahana ny iraka ny fampianarana sy ny fampitaovana ny mpino. Raha vao mazava ny iraka, dia tsy maintsy manangana tetikady mifanaraka amin’izany ny Fiangonana, koa ireto manaraka ireto ireo sehatra efatra lehibe izay iasan’ny Fiangonana Batista Biblika Ankadivato:

1. Ny fanorenana fiangonana

na fananganana fiangonana vaovao (Asa 13: 44-49, 14: 21-23, 16: 6-40, 19: 7-10, Titosy 1:5).

2. Ny fampahatanjahana fiangonana

na fanamafisana orina ireo fiangonana efa niorina (Asa 11: 22-26, 14: 22-23, 15: 22-36, 16: 5, 18:11, 18: 22-23, 20: 2, 20:27, 1Timoty 1: 3, 3: 14-16, Kolosiana 1: 9-11).

3. Ny fitoriana ny filazantsara

dia ny asa fanambarana ny Vaovao mahafaly amin’ireo tsy mino (Kolosiana 1: 25-2: 3, 1 Tesaloniana 1: 6-7, Asa 8: 4- 5, 8:25, 17, 20: 20-21).

4. Ny fanohanana ny asa fitoriana sy ireo misionera

Fanohanana ireo asa efa eo am-pirosoana, amin’ny lafiny samihafa, toy ny ara-bavaka, ara-bola, ara-pitaovana, arak’olona, sns. (Filipiana 4: 14-18, 3 Jaona 8).

Ny sehatra lehibe isanisany dia eo ambanin’ny fitarihana loholona mirahalahy.