Ity pejy ity dia mirakitra ireo fampianarana ny foto-pinoana kristiana amin’ny alalan’ny Katekisma (na Katesizy), izany hoe fomba fampianarana mampiasa fanontaniana sy valiny, ka voafintina ao anatina fehezan-teny tsotra sy fohy ny foto-pampianaran’ny Baiboly mikasika ny lohahevitra iray. Fampianarana notanterahina tao anatin’ny fandaharana Teny Fiainana, Tenim-pamonjena izay vokarin’ny Serasera Vaovao Mahafaly (SVM) izy ity, ka atolotry ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara. Azonao henoina mivantana ny fanazavana ny lesona isanisany (lesona iray = fandaharana iray).


Lohahevitra Voalohany
NY ANTOM-PISIAN’NY OLONA

Lesona 01

Inona no antom-pisian’ny olombelona?

Ny hanome voninahitra an’Andriamanitra sy ny hifaly aminy mandrakizay no antom-pisian’ny olombelona.

« Koa amin’izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr’Andriamanitra izany rehetra izany » (1Kor 10:31)

Lohahevitra Faharoa
NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Lesona 02

Inona no fitsipika nomen’Andriamanitra mba hanoroany antsika ny fomba ahafahantsika manome voninahitra sy mifaly aminy?

Ny Tenin’Andriamanitra, izay voarakitra an-tsoratra ao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, no fitsipika tokana manoro antsika ny fomba hanomezana voninahitra an’Andriamanitra sy hifaliana aminy.

« Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao » (Sal 119:105)

Iza no nanoratra ny Baiboly?

Ny Soratra Masina rehetra dia avy amin’ny tsindimandrin’Andriamanitra.

« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana » (2Tim 3:16)

Lesona 03

Fomba ahoana no ahafantarantsika fa Tenin’Andriamanitra ny Baiboly?

Ny Baiboly ihany no maneho fa Tenin’Andriamanitra izy, amin’ny toetry ny fampianarana raketiny, amin’ny firaisan’ny fizarany samihafa, ary amin’ny asany izay manova ny mpanota sady mampandroso ny mpino.

« Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo. » (Heb 4:12)

Lesona 04

Inona no vontoatin’ny fampianaran’ny Tenin’Andriamanitra?

Ampianarin’ny Tenin’Andriamanitra izay tokony hinoan’ny olona mikasika an’Andriamanitra, sy izay adidy takin’Andriamanitra amin’ny olona.

« Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao no faran’ny teny: Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon’ny olona rehetra. »(MpT 12:13)

Lohahevitra Fahatelo
ANDRIAMANITRA

Lesona 05

Iza Andriamanitra?

Andriamanitra dia Fanahy, tsy manam-petra, mandrakizay, ary tsy miova amin’ireo fahatsarany sy ny fikasany.

« Ary ho an’ny Mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an’Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena. » (1Tim 1:17)

Lesona 06

Misy Andriamanitra mihoatra ny iray ve?

Iray ihany no Andriamanitra, dia Ilay Andriamanitra Velona sy Marina.

« Mihainoa ry Israely: Jehovah Andriamanitsika, Jehovah dia iray ihany” (Deo 6:4)

Andriamanitra ve Trinite?

Eny, Andriamanitra dia Trinite, na Persona Telo izay Andriamanitra Iray, dia ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

“Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina” (2Kor 13:14)

Lesona 07

Inona no antsoina hoe fandaharan’Andriamanitra?

Ny fandaharan’Andriamanitra dia ny fikasany mandrakizay, araka ny hevitra sy ny sitraky ny fony, izay nanendreny mialoha ny zavatra rehetra mba hitranga, ho voninahitry ny anarany.

« Maharitra mandrakizay ny fikasan’ny Tompo, ary mahatratra ny taranaka fara aman-dimby ny hevitry ny fony » (Sal 33:11)

Fomba ahoana no ampiharan’Andriamanitra ny fandaharany?

Mampihatra ny fandaharany amin’ny alalan’ny asa fahariana sy ny fitondrany izao rehetra izao Andriamanitra.

“Ianao, Tomponay sy Andriamanitray, no mendrika handray ny voninahitra sy haja ary ny hery; fa Ianao no no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no naha nisy sy naha ary azy » (Apok 4:11)

Lohahevitra Fahefatra
NY OLOMBELONA SY NY OTA

Lesona 08

Manao ahoana no naharian’Andriamanitra ny olombelona?

Noharian’Andriamanitra ho lahy sy vavy ny olombelona, ary nohariany ho tahaka ny endriny, ombam-pahalalana, ombam-pahitsiana ary ombam-pahamarinana, ary nomeny fahefana hanjaka amin’ny voary rehetra.

« Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy » (Gen 1:27)

Lesona 09

Nihazona ny toetra nahariana azy ve ireo olombelona voalohany?

Rehefa navelan’Andriamanitra halalaka amin’ny sitrapon’ny tenany ireo olombelona voalohany dia lavo tamin’ny toetra nahariana azy, tamin’ny nanotany tamin’Andriamanitra.

« Indro, izao ihany no hitako: nataon’Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona sain-kafa maro izy  » (MpT 7:29)

Inona no atao hoe fahotana?

Ny fahotana dia ny fandikana ny lalànan’Andriamanitra amin’ny toe-tsaina, amin’ny faniriana, na amin’ny fanaovana, dia ny tsy fahatrararana ny fahamasinana takian’Andriamanitra ka tsy manome voninahitra Azy.

« Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna » (1Jo 3:4)

Lesona 10

Lavo tao amin’ny tsy fankatoavan’i Adama avokoa ve ny olombelona rehetra?

Eny, amin’ny maha taranany ara-nofo azy, dia nanota tao amin’i Adama avokoa ny olombelona rehetra, ary lavo niaraka taminy tao amin’ny tsy fankatoavana voalohany.

« Koa izany dia tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho an’izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra » (Rom 5:12)

Manahoana ny toetry ny olombelona vokatry ny fahalavoana?

Vokatry ny fahalavoana dia tafalatsaka tao anatin’ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny olombelona.

« Samy nania avokoa izy rehetra; samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra; tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza » (Rom 3:12)

Lohahevitra Fahadimy
JESOSY KRISTY SY NY FAMONJENA

Lesona 11

Moa navelan’Andriamanitra ho faty tao anatin’ny toe-pahotany sy ny toe-pahoriany ve ny olombelona?

Araka ny sitrapony, sady efa hatrizay, no nifidy olona ho amin’ny fiainana mandrakizay Andriamanitra, ka nanafaka azy ireo tamin’ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana, ary nitondra azy ireo ho amin’ny famonjena tamin’ny alalan’ny Mpanavotra iray.

« araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan’izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika » (Efe 1:4)

Iza no Ilay Mpanavotra ireo olom-boafidin’Andriamanitra?

Ny hany Mpanavotra ireo olom-voafidin’Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay na dia Zanak’Andriamanitra mandrakizay aza, dia tonga olombelona, ka noho izany dia sady Andriamanitra no Olona Izy, manana ireo toetra roa miavaka tsara ireo ao amin’ny tena iray ihany, ho mandrakizay.

« Fa iray Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, izay olona » (1Tim 2:5)