Sehatr’asa

Izy no itomboan’ny tena rehetra, izay akambana sy ampiraisina tsara, noho ny fifanompoan’ny isan-tonony, araka ny fiasan’izay rehetra momba azy amin’izay mety ho anjara-asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin’ny fitiavana

Ny Baiboly, Efesiana 4:16

Misy sehatr’asa valo, izay mifototra ara-tSoratra Masina avokoa ny antom-pisiany, ary nofaritana fa ilaina ny fametrahana azy eto amin’ny FBB Ankadivato. Sehatr’asa izay mamaly ny hetahetan’ny fiangonana isan’andro ka anompoan’ny olona masina rehetra araka ny fanomezam-pahasoavany ireo sehatr’asa ireo. Ny sehatr’asa tsirairay avy dia eo ambanin’ny fitarihana diakona mpandrindra.

Sehatr’asa – © Fiangonana Batista Biblika Ankadivato